9. februar 2007

ZELENA UČNA POT SMOKVICA

Širše območje Smokvice je bilo naseljeno že v praz-
godovinskem obdobju. Sama vas, ki se v koprskih
statutih, starih dokumentih in na geografskih kar-
tah največkrat pojavlja z imenom »Figarola« (tudi Fi-
garuola), izvira iz obdobja istrskih mejnih grofov oziro-
ma oglejskih partiarhov. V obdobju Beneške republike
(od 15. do 18. stoletja) je kot del movraške fevdalne
posesti prehajala v roke različnim koprskim fevdalnim
družinam.
Leži sredi podolja na nadmorski višini od 270 do 280 m
med Gračiško in Movraško valo pod Krogom (418 m)
Skozi vas je že v daljnji preteklosti vodila pot iz čičarije
mimo Rakitovca, Movraža, Gračišča in Kubeda prot
Kopru oziroma mimo Črnega Kala proti Trstu.
Namen učne poti v Smokvici je, da učenci (in dru-
gi obiskovalci) spoznajo tipično istrsko vas z vsem
njenimi značilnostmi, rastlinstvo, živalstvo in kamnine
tega področja, da se znajo orientirati, spoznajo tipične
kraške pojave ter uživajo v naravi in lepem razgledu
Učna pot ima devet opazovalnic, za katere so priprav-
ljeni delovni listi, ki jih vodijo skozi naloge.


1. opazovalnica
SMOKVICA
Tu se morajo učenci znati orientirati,
nato pa kartirati osrednji trg in naselj
ob glavni cesti.
S kartiranjem lahko ugotavljamo:
• verodostojnost podatkov na karti
z dejanskim stanjem• starost in razvoj naselja
• funkcijo naselja - gospodarska,
stanovanjska rekreacijska...
• rabo tal...2. opazovalnica
POBOČJEVRHA KROGA NAD SMOKVICO
Učenci se ponovno orientirajo, nato
izmerijo naklon pobočja in skušajo iz
tega sklepati na rabo tega pobočja.

3. opazovalnica:
RAZGLEDNA TOČKA NA
VRHU KROGA
Sledi orientacija. Ogledajo si gozd od
tal do krošenj in poskušajo poiskati
rastline in živali, ki poseljujejo gozd.
Merijo pH zemlje pod listavci in iglavci
in primerjajo kislost zemlje.


Izberejo si drevo, grm in cvetočo
rastlino ter določijo njihove lastnosti.
Opišejo živali, ki živijo v zemlji, pod
listjem, na drevesih, grmičevju, v
gozdu in v zraku.

4. opazovalnica:
VRTAČA

Na poti po vrhu Kroga poiščejo značilen
kraški pojav in izmerijo obseg
terpoiščejo rastline in živali, ki poseljujejovrtačo.
Poskušajo ugotoviti še pomenlišajev nato narišejo
panoramsko risbo jugozahodnega pobočja.

5. opazovalnica:
RAZGLED NA HRASTOVLJE
Učenci se orientirajo, ponovijo znameni-
tosti Hrastovelj in značilnosti Kraškega
roba. Opišejo obzidje in znamenitosti
cerkve svete Trojice.
6. opazovalnica:
JAMA - "ŠPILJA"
Ogledajo si jamo, opišejo njene
značilnosti in ugotavljajo zakaj so jo
domačini uporabljali v preteklosti.
V neposredni bližini jame so ostanki
ilirskega naselja gradišča - kaštelirja.


7. opazovalnica:
POBOČJE VRHA - "PESKI"
Na tem mestu si učenci ogledajo
pobočje, prehod iz apnenčastih na
flišna tla. Opišejo avtohtono grmovnico
brnistro in njeno uporabnost...


8. opazovalnica:
FIGOV NASADOgledajo si nasad in naštejejo nekaj
vrst fig. Opišejo pomen fig v prehrani
in njihovo vsestranska uporabnost.
Ugotavljajo pomen fig pri zdravljenju.

9. opazovalnica:
ČEBELAR
Učenci spoznajo in določijo rastline in
drevesa ki medijo. Opišejo čebelnjak,
čebeljo družino, ugotovijo pomen var-
stva narave (škropiva) in zaščite čebe
spoznajo pomen in uporabo medu in
drugih snovi v prehrani, zdravilstvu .10. opazovalnica:
BRŽAVOVA DOMAČIJA
Ogledajo si domačijo, poiščejo letnico
nastanka, poiščejo značilne rastline z
ta del Slovenske Istre ter ob razstavi
gob spoznajo značilnosti gliv in nekaj
njihovih primerkov.
Na končni opazovalnici Gobarsko-
mikološko društvo Slovenske Istre
predstavi na razstavi gobe (če so) ali
pa si jih ogledajo preko slikovnega
gradiva. Predstavitev spremlja krajše
predavanje o rastiščih gob, njihovi
zaščiti, pravilih nabiranja...Ni komentarjev: