31. marec 2007

PRISTOPNA IZJAVA

Na podlagi določb 9., 10. in 11. člena Pravil društva ter 8. točke Kodeksa o ravnanju in obnašanju članov Gobarskega-mikološkega društva Slovenske Istre podajam upravnemu odboru
P R I S T O P N O I Z J A V O
ZA SPREJEM V ČLANSTVO
Gobarskega - mikološkega društva Slovenske Istre
s sedežem v Kopru, Prešernov trg 4
Podpisan-a, …………………………………..…………..……, roj. ……………….., po poklicu
(Prosimo pišite z velikimi tiskanimi črkami!)
……………………….…, stanujoč-a na naslovu v …………….…...…………………………, s tel. št. ……………., GSM ……………………., e-naslov……………………………………… državljan-ka Republike Slovenije in moj-i družinski član-članice, starejši od 15 let:
………………..…………………, roj. ……..……., tel.št. ali GSM ………………………,
……………………………………, roj. ……..……...., tel.št. ali GSM ………...………...….…
Otroci, ki so dopolnili 7. do 15. leta starosti:
…………………………………………………………, roj. ………………………..
…………………………………………………………, roj…………………………,
ki se včlanijo v društvo ob soglasju člana društva (eden izmed staršev): ………………………..
želim-želimo postati član-i Gobarskega-mikološkega društva Slovenske Istre in izjavljam-o, da bom-o spoštovali-a Pravila, program društva ter Kodeks o ravnanju in obnašanju članov, ki ga je sprejel občni zbor društva na seji dne 24.3.2006.
Kraj, datum…………………………..
Lastnoročni podpis člana:
(tudi kot soglasje za družinske člane od 7. do 15. leta starosti)
Lastnoročni podpisi družinskih članov:
************
V p r a š a l n i k :
Zanima nas, kaj si želite v društvu pridobiti oz. na katerih področjih želite aktivnejše sodelovati. Zato vas vljudno prosimo, da izpolnete naslednjo anketo:
Želim (obkroži-te ali vpiši-te) :
1. sodelovati pri skupnih srečanjih, strokovnih ekskurzijah, učnih delavnicah,
nabiranju vzorcev gliv za razstave in za prepoznavanje ob raznih priložnostih
(razstave, strokovna srečanja, gobarski večeri idr.) DA - NE
2. pripravljen-a sem sodelovati in se usposobiti za sodelovanje pri programih
izobraževanja in osveščanja osnovnošolcev in dijakov DA - NE
3. dopolnjevati svoje znanje in ga prenašati na druge člane, otroke in občane ipd. DA - NE
4. pridobiti naziv določevalca gliv (determinator) – pripravnik v našem društvu
in druge strokovne društvene nazive v okviru Mikološke zveze Slovenije DA - NE
5. poznam-o približno število gob-gliv : _____ in želim-o znanje še izpopolniti DA - NE
6. Pripravljen-a sem prevzeti naloge pri:
a) vodenju društva,
b) vodenju otrok ob naravoslovnih dnevih
c) pisanju strokovnih člankov ipd
d) pomoč pri zbiranju sredstev donatorjev idr.,
e) zbirati dobitke za srečelov ali tombolo,
f) sodelovati pri vzdrževalnih delih učne poti,
g) izobraževanju, delavnicah, razstavah ipd.,
h) pomoč pri administrativnih delih,
i) realizaciji drugih nalog iz programa dela.
Ustreza-jo mi-nam druga področja aktivnejšega sodelovanja: ………………………………………

Transakcijski računu št. 10100-0035291311, Banka Koper


Ni komentarjev: